Tải sách – Download sách Luyện Từ Và Câu Lớp 4 của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

- Cung cấp kiến thức sơ giản về câu (câu hỏi, cầu khiến, cảm thán, câu kể)

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ theo chủ điểm

Ở mỗi nội dung trên, đề bài đều giới thiệu các dạng bài tập ứng dụng cơ bản.

Luyện Từ Và Câu Lớp 4

Các bài tập trong sách này tập trung vào  3 nội dung:

- Cung cấp kiến thức sơ giản về từ (Cấu tạo tiếng, Cấu tạo từ, Từ loại)

Từ khóa tìm kiếm